Política de privacidade

Mediante este aviso, MUNICS informa aos usuarios do seu portal acerca da súa política de protección de datos de carácter persoal para que determinen, libre e voluntariamente, se desexan facilitar os seus datos persoais que se lles poidan requerir ou que se poidan obtener con motivo do acceso ou uso da Web. MUNICS resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novedades lexislativas ou xurisprudencias. Neste suposto, anunciaránse nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación a súa posta en práctica.

Rexistro de ficheiros e formularios

Os datos de carácter persoal recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados o Ficheiro que se detalla no clausulado informativo de cada sección na que poden solicitarse datos de carácter persoal e que, conforme á normativa aplicable, atópase rexistrado no Rexistro Xeneral de Protección de Datos.

MUNICS proporciona aos usuarios os recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo, poidan acceder a este aviso sobre a Política de Privacidade ou a cualquera outra información relevante e poidan prestar o seu consentimento a fin de que se proceda ao tratamento automatizado dos seus datos persoais. Salvo nos campos en que se indique o contrario, as respostas ás preguntas sobre datos persoais son voluntarias, sen que a falta de contestación implique unha merma na calidade ou cantidade dos servizos correspondentes, a menos que se indique outra cosa.

Exactitude e veracidade dos datos facilitados

Os usuarios garantizan e responden, en cualquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantenelos debidamente actualizados.

MUNICS non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade algunha en canto a hipotéticos perxuicios que puidesen orixinarse polo uso de dita información.

MUNICS resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida nas súas páxinas Web podendo incluso limitar ou non permitir o acceso a dita información.

Exonérase a MUNICS de responsabilidade ante calquera dano ou perxuízo que puidese sufrir o usuario como consecuencia de erros, defectos ou omisions, na información facilitada sempre que proceda de fontes alleas a MUNICS.

Cookies

MUNICS pode utilizar cookies cando un usuario navega polos sitios e páxinas Web do Portal. As cookies que se poidan utilizar nos sitios e páxinas Web do Portal asócianse únicamente có navegador dun ordenador determinado (un usuario anónimo), e non proporcionan por sí o nome e apelidos do usuario.

Términos de Uso

Infórmase aos usuarios da páxina www.munics.es, titularidade de UDC-UVigo, que ésta obten os datos dos seus clientes e usuarios a través do formulario de solicitude de información.

MUNICS informa que para o envío de determinados contidos que ofrece esta páxina Web, o Usuario terá que facilitar certos datos de carácter persoal ao cumplimentar o formulario de solicitude de información. Estos datos deberán ser veraces, exactos, auténticos e vixentes. MUNICS dará a ditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa naturaleza ou finalidade, e nas condicións e términos indicados nesta sección. Poderase almacear e gardar os datos facilitados co fin de mantener a relación contractual co Usuario.

As finalidades da recollida dos datos de carácter persoal son as que particularmente se indican en cada unha das páxinas onde apareza o formulario de solicitude de información. En relación cos datos persoais que se soliciten dos usuarios rexistrados, utilizaránse coa finalidade de adaptar os produtos e servizos solicitados polo Usuario ás preferencias indicadas no formulario. Con carácter xeneral, os datos de carácter persoal que nos proporcione serán utilizados para atender a súa solicitude de información e de reserva de praza.

O consentimento para a comunicación dos datos de carácter persoal por parte do Usuario é revocable en cualquera momento.